Izrada strateških dokumenata

strategije održivog razvoja, akcioni planovi, biznis planovi, elaborati, analize studije i slični dokumenti; revizija postojeće dokumentacije i analiza uspešnostizainteresovani? »

Priprema projektne dokumentacije

programiranje projektnih predloga, konsultantske usluge u vezi sa tim, servisiranje procesa implementacije projekta, evaluacija i monitoringzainteresovani? »

Investirajte u Srbiju

izrada situacionih analiza, prikupljanje podataka za potrebe investitora, konsalting, komunikacija sa lokalnim predstavnicima vlastizainteresovani? »

Lokalni ekonomski razvoj i podsticaj procesa jasne formulacije lokalnih javnih politika su središnje ideje oko kojih su se osnivači Centra okupili. Želja osnivača bila je da se profesionalizuje ovakvo delovanje, i izgradi kredibilan partner za lokalne predstavnike vlasti, ali i same opštine i gradove.

Dakle, ideja organizacije i osnivača je da se opštinama i gradovima ponudi korektna saradnja, po jasno definisanim pravilima, a sa konačnim ciljem – unapređenje rada državne uprave i stvaranje boljih uslova za život.

U središtu interesovanja organizacije su rad lokalnih samouprava i državne uprave, razvojni projekti, međunarodna saradnja, upravljanje krizama i evropske integracije.

Od važnijih ciljeva mogu se izdvojiti praćenje rada državnih organa i institucija i podsticanje demokratizacije, unapređenje informisanosti i podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji, formulacija predloga praktičnih politika, promocija i stvaranje ambijenta za aktivno i odgovorno učešće zajednice u ekološkom, ekonomskom, socijalnom i institucionalnom održivom razvoju na svim nivoima i dr.
(za više vidi: Ciljevi)

Misija organizacije je unapređenje kvaliteta života građana kroz uticanje na državne organe i lokalne samouprave.

Ostvaranje svojih ciljeva Waybridge čini kroz izjašnjavanje o najvažnijim pitanjima koja su u vezi sa društvenim događajima i fenomenima, istraživanje specifičnosti lokalnih zajednica, rad na njihovom upoznavanju, očuvanju i javnom promovisanju, promovisanju regionalnog dijaloga i prekogranične saradnje, kao ključnog preduslova stvaranja poverenja i mira u regionu, a kao osnov za buduću zajedničku saradnju u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji, prikupljanje i obradu naučne i stručne literature o krizama, menadžmentu i demokratskim institucijama, kao i drugim relevantnim oblastima i dr.
(za više vidi: Misija)